فال قهوه امروز (99/9/3)

☕ متولد فروردین
همواره در ناز و نعمت و راحتی زندگی کرده اید و همین امر باعث تن پروری و سستی شما شده است که می تواند مشکلاتی را برایتان بوجود آورد.

☕متولد اردیبهشت
مراقب سلامتی خود باشید ممکن است دچار بیماری شوید. بداخلاقی نکنید و سختگیر نباشید. میانه رو باشید.

☕متولد خرداد
طرح و نقشه ای بلندپروازانه در ذهن خود می پرورید. شک را کنار بگذارید. دست به کار شوید موفق خواهید شد.

☕متولد تیر
تحت حمایت قرار می گیرید و به امنیت و آسایش می رسید. اضطراب آینده را نداشته باشید وضع مالی تان خوب می شود.

☕ متولد مرداد
نشانی از درگیری و اختلاف است ولی با تلاش بسیار می توانید بر آن غلبه کنید.

☕متولد شهریور
سفر در پیش دارید. یا در فکر تغییر مکان زندگی خود هستید. این تغییر مکان برایتان خوشایند و خوش یمن است.

☕ متولد مهر
برنامه ریزی شما ثمر می دهد و بالاخره به موفقیت می رسید. در معامله ای که سرمایه گذاری کرده بودید شانس می آورید و سود خوبی نصیبتان می شود

☕متولد آبان
از ضرر و زیانی که ممکن است عاید شما شود جان سالم به در می برید. مورد حمایت قرار می گیرید. جای هیچ نگرانی نیست.

☕ متولد آذر
فرد متعادل و متکی به نفس و خردمندی هستید که هرچه را آرزو کنید با تمرکز قوای خود به طرف آن حرکت می کنید و به آن می رسید. دیگران نیز به شما اتکا می کنند و از شما کمک می گیرند.

☕متولد دی
دچار گرفتاری یا بیماری شده اید و تنها راه علاج آن روی آوردن به ورزش است.

☕متولد بهمن
شما از عقل و هوش و دانش برخوردار هستید که دیگران را رهبری کنید. به قدرت می رسید و به اتکای استعدادهای خود موفق می شوید.

☕متولد اسفند
احساسات و عواطفی پر شور و حرارت دارید. امیدوار باشید، به هدف خود نزدیک می شوید.