منظور از امانت الهي که آسمانها و زمين نپذيرفتند و انسان قبول کرد چيست ؟

منظور از امانت الهي که آسمانها و زمين نپذيرفتند و انسان قبول کرد چيست ؟