فلزیاب اپادانا 09224125314 - پین پوینتر - پروفایند 35

◀️ شرکت minelab استرالیا
◀️ برای یافتن اهداف کوچک و ریز
◀️ در هوای تاریک
◀️ همرنگ شدن فلز با خاک
◀️ صرفه جویی در زمان و وقت