فیلم ضبط شده توسط پهپاد از پایگاه آمریکا در عراق

گروه «عصبة الثائرین»فیلمی از پایگاه آمریکا در اربیل منتشر کرد، این فیلم توسط یک پهپاد ضبط شده و به نوعی قدرت اطلاعاتی این گروه را نشان می دهد.آمریکا در این پایگاه سامانه ضد موشکی (C_RAMS) مستقر کرده.