فروش خط تولید از دستی تا فول اتوماتیک آجرنما سنگ مصنوعی

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com

فرسایش کم، بدون نفوذ تیرگی در بافت سنگ مصنوعی پایه سیمانی یکپارچه
بهای تمام شده پائین، سرعت اجرائی بالا
چسبندگی به سطوح سیمانی ، سطوح آجری و سایر سطوح
مقاومت خمشی و فشاری مناسب با خاصیت افزایش مقدار الاستیسیته
مقاومت مناسب در مقابل انبساط انقباض، عدم جداسازی از زیرسازی و..