شاکله ی جیتسا، مردمی و مردم داری است و در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است

تفاهم نامه ای جهت تقویت همگرایی فی ما بین موسسه فرهنگی ورزشی سفیران صلح و فدراسیون جهانی دفاع شخصی جیتسا در جهت اعتلای فرهنگ های نیک و روحیه نوع دوستانه و صلح طلبانه فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی ، ملی ، بین المللی و مدیریت بحران منعقد شد.