نگاهی به «شیانگ یانگ» در چهار فصل – برداشت در پاییز

شیانگ یانگ در شمال رودخانه یانگ تسه قرار دارد، جایی که رودخانه و کوه با هم تلاقی می کنند. اما این شرایط جغرافیایی پیچیده حتی ذره ای علاقه کشاورزان محلی برای کشت برنج را کاهش نداده است...