گل دوم تیم اولسان از نقطه پنالتی پس از بازبینی داور در VAR

گل دوم اولسان از نقطه پنالتی پس از بازبینی داور در VAR