افزایش مجدد قیمت مواد شوینده

شرکت‎های تولیدی بعد از افزایش قیمت در خرداد و آبان، برای سومین بار قیمت‎ها را افزایش دادند.