جزئیات بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان

جزئیات بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان
جزئیات بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه را مشاهده میکنید.