بهترین روش درمانی فشارخون

فشار خون تا سطح خطرناکی افزایش یابد. اندازه گیری فشار خون میزان خون عبوری از عروق خونی و میزان مقاومت آن ها در برابر خون در حین ضربان قلب را محاسبه می کند. برای درمان این بیماری زیر نظر کادر درمانی فردوسی با ما تماس بگیرید 09309094955