اولین مرحله واکسیناسیون عمومی واکسن ایرانی

اولین مرحله واکسیناسیون عمومی واکسن ایرانی کرونا چه زمانی صورت می گیرد؟