سیمولیشن سالیدورک فیلم آموزشی تمرین 30 تا 60

آموزش محیط سیمولیشن سالیدورک که بصورت حرفه ای به تحلیل و آنالیز مهندسی در نرم افزار سالیدورک می پردازد که فیلم های آموزشی شامل توضیحات تمرین های 30 تا 60 این مجموعه آموزشی میباشد