غزل حافظ - سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

برای کسب اطلاعات بیشتر و گذری در زندگی حافظ شیرازی با ماهمراه باشید..
https://tarikhema.org/ganj/hafez