هملت - Hamlet 1964

سینمایی - هملت - Hamlet 1964 - ( بالای 17 ) اقتباسی دیگر از داستان هملت اثر شکسپیر. شاهزاده دانمارک پدرش به طرز مشکوکی کشته می شود و او برای اثبات قتل پدرش توسط درباریان خود را به دیوانگی میزند...... - Gap.im/nama66