سلطان و شبان 4

سريال افسانه سلطان و شبان - کارگردان : داریوش فرهنگ - ۱۳۶۲ - قسمت های 8 و 9 ( پایانی ) - وزیر والاجاه کشته می‌شود، شهبانو خودکشی می‌کند،زمامداران در سیاهچال زندانی می شوند و زندانیان رهایی می یابند. از سوی دیگر پادشاه راستگی ، کژکاری به بارآورده و از ده رانده می‌شود. در این میان خوابگزار مژده می‌آورد که آن روز شوم گذشته و جان پادشاه از گزند در پناه مانده‌است.پادشاه و خوابگزار به کاخ بازمی‌گردند و دبیر با لبخندی درهای تالار را گشوده و زندانیان رها شده از بند با تیغ‌هایی بران به سوی پادشاه می تازند. اینجاست که خواب و بوشاسپ پادشاه راست از اب درامده است..