افراد با زندگی های عجیب در سراسر دنیا !

بعضی از افراد در سراسر دنیا وجود دارند که سبک زندگی آنها با بقیه افراد جامعه خیلی تفاوت دارد در این ویدیو به بررسی زنذگی آنها میپردازیم.به عنوان مثال مردی که بیش از 20 سال است در ماجرای فاضلاب زندگی میکند یا دختری که تمتم عمرش را در تشت آب زندگی میکند و...