تغییر سن شناسنامه

تغییر سن شناسنامه
مدارک لازم برای تغییر سن شناسنامه؟
استشهادیه
برگ ولادت
اجراییه پزشکی قانونی
کاهش سن شناسنامه برای ازدواج چه تبعاتی به دنبال دارد؟
اگر کاهش سن غیر واقعی باشد و بعداً کشف شود ممکن است به دلیل داشتن شرایطی به عنوان فریب در ازدواج محسوب می‌شود.
گروه حامیان عدالت