رهنمودهای بزرگ پشت استعاره های رهبر چین

تابلو نقاشی مشهور «چون شان فو جو»

بیش از ۶۷۰ سال پیش توسط هوانگ گونگ وانگ هنرمند و نقاش دوران یوان خلق شد، این هنرمند به زیبایی و به شیوه نقاشی سنتی چین، همزیستی زیبای انسان و طبیعت را ترسیم کرده است