آمار زلزله خوی، بیشترین مصدوم از اهالی خوی هستند

آمار جدید مصدومان زلزله خوی | بیشترین مصدوم از اهالی خوی هستند