باید بلرزاند نگاهی قلب زارت را ( قبله گاه )

غزل : #قبله_گاه
#شعروصدا:
#قاسم_ساروی

باید بلرزاند نگاهی قلب زارت را
تا که ببینی جای هر چیزی نگارت را

تا لیلة القدری شود هر شام تاری
بایدبعشق روشن کنی هرشام تارت را