مرخصی بدون حقوق و انفصال از خدمت در انتظار کارمندانی که واکسن نزده‌اند

مرخصی بدون حقوق و انفصال از خدمت