خسارت ‌های آتش سوزی ‌های کالیفرنیا

از ماه اوت آتش سوزی‌های گسترده ایالت کالیفرنیای آمریکا را در بر گرفته است. شرایط آب و هوایی گرم، رطوبت پایین و همچنین وزش باد سبب شد این آتش سوزی‌ها شدت گیرد. در این آتش سوزی ها، صد‌ها خانه و ۴ درصد از زمین‌های ایالت سوختند و در مجموع، ۸۱۵۵ مورد آتش سوزی تاکنون در این منطقه روی داد و سبب از بین رفتن صد‌ها خانه مسکونی شد و ۳۱ نفر نیز جان باخته اند.