شکارچیان برتر

مستند شکارچیان برتر - Super Pride - (Lion’s Week) در قلمرو شیرهای سرنگتی یک گروه از بقیه بزرگ تر است، شکارچیانی چیره دست، محافظ و مادر. اتفاقی عجیب در اینجا در حال رخ دادن است تغییرات خاصی با عث می شود این گروه در این منطقه حکم رانی کنند این شیرها شکارچیانی برترند … - https://Gap.im/khelqat - https://eitaa.com/khelqat