نمای کرتین وال کرتین وال شیشه ای

لوله آلومینیوم آنودایز شده و پانل ها با لایه های فلوروپلیمر جایگزین شده است که نوید عمر طولانی آن را می دهد. جریان انرژی از طریق دیوارها، پانل های نمای کرتین وال شیشه ای با مواد عایق مانند ایزوسیانورات ها یا پانل های کارخانه تشکیل شده که درجه های مختلفی از مقاومت حرارتی را از طریق خود پانل فراهم می کنند. با این حال همان درجه کیفیت عایق باید در سایر اجزای سیستم مانند لوله، مهر و موم و شیشه وجود داشته باشد یا بیش از حد بکار رفته باشد. مقاومت در برابر تراکم و ضریب مقاومت تراکم یاCRF، می تواند عملکرد حرارتی نسبی پنجره ها را با توجه به تراکم پیش بینی کند. هرچه CRF بالاتر باشد، مقاومت آن در برابر تراکم بهتر خواهد بود و یک عامل مهم در طراحی به حساب می آید.