عیادت خدام امام رضا(ع) از جانبازان آسایشگاه امام خمینی(ره) در روز میلاد حضرت امام علی(ع)

عیادت خدام امام رضا(ع)از جانبازان آسایشگاه امام خمینی(ره) در روز میلاد حضرت امام علی(ع)