خدا بخواهد زنده می مانیم

حوادثی دیدنی که نشان می دهد ، اگر خدا بخواهد زنده می مانیم - Gap.im/tbsm66 / eitaa.com/tbsm66