غزل حافظ - ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن

برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین گذری بر اشعار ارزشمند حافظ شیرازی با ماهمراه باشید ...
https://tarikhema.org/ganj/hafez/ghazal/1