عیب یابی درب ضد سرقت ضدحریق

درب های ضد حریق معمولاٌ در فضاهایی مثل موتورخانه ، توقفگاه و … به منظور تفکیک یک محیط‌ پر ریسک از مکان های دیگر ،بهره برداری می شود. برای عملکرد خوب بهتر است که دیوارها ، سقف‌ و درب ها نیز‌ برای مقدار زمان‌ نسبتاً طولانی مقاوم باشند .
با دقت به آئین کتاب های داخلی کشوری؛ در بنا های تجاری - اداری‌ ، هتل ها و برخی از بنا های مسکونی این درب ها مورد‌ بکارگیری قرار می گیرد . بنابراین اول باید مقررات داخل ساختمان را بررسی نمایید. این گونه درب عموماً به عنوان درب های داخلی‌ مصرف دارند ، ولی با توجه به کاربری بنا ، مقدور است‌ که به عنوان درب ورودی‌ منزل هم مورد‌ بکارگیری قرار گیرد .

انواع درب های ضد سرقت: https://khaanm7.com/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82%e2%80%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8/