اخراج آنی یک مجری از تلویزیون

ویدیویی از اخراج آنی یک مجری از تلویزیون پس از خندیدن به مهمان برنامه