ریشه کن کردن علف های هرز پهن برگ مزارع پیاز با علف کش خارجی توتریل | Totril

علف کش توتریل، یک علف کش تضمینی است که از طریق برگ علف های هرز، جذب شده و به سرعت منجر به ایجاد علائم زیر در آن ها می گردد. کلروز سریع، نکروزه شدن حاشیه برگ ها، سوختگی و در نهایت خشک شدن برگ های علف های هرز. برای خرید علف کش توتریل که با نام عمومی Ixoynil نیز شناخته می شود با آریا سبز در ارتباط باشید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com