سر نخ 4

سریال سر نخ 4 - کارگردان : کیومرث پوراحمد - ساخته سال ۱۳۷۵ - ق ، 10 و 11 و 12 - ماجراهایی پلیسی است که یک بازپرس اصفهانی به نام امیرحسین اوصیا با بازی جهانبخش سلطانی به همراه یک افسر آگاهی (مصطفی) سعی در حل آنها دارد.