تیزر اتاق فرار تارتاروس از مجموعه Hellions Escape

اتاق فرار تارتاروس از مجموعه هلیونز اسکیپ در ژانر ترسناک و دلهره آور افتتاح شد.
برای مشاهده اطلاعات اسکیپ روم تارتاروس و دیگر اتاق فرارهای تهران و کرج به مجله اتاق فرار مراجعه کنید.
https://escapemag.ir/escaperoom/