مجازات سرباز فراری

بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران تمام مردان بالای ۱۸ سال به جز مشمولین معافیت، باید به خدمت سربازی بروند که گذراندن این دوره برای تمامی افراد، به جز موارد استثنا، اجباری است و مشمولین قبل از پایان این دوره حق انجام برخی خدمات دولتی و استفاده از برخی حقوق شهروندی را ندارند.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-99/