نگین زیبا و شفاف عقیق روتایلی

http://www.toonshop.ir
عقیق روتایلی دسته ای از عقیق هاست که در آن دسته ای از خطوط یکدیگر را در جهات مختلف قطع میکنند و بدین شکل اشکال زیبایی در سنگ عقیق ایجاد میشود.
این نگین زیبا از عقیق روتایلی سفید و شفاف تراشیده شده است.
برای مشاهده نمونه های بیشتر به سایت تون شاپ مراجعه کنید.
http://www.toonshop.ir