مستند سفر کودکان فرشته اند به منطقه محروم تلنگ

موسسه خیریه کودکان فرشته اند همواره سعی در کمک به پیشرفت منطقه محروم تلنگ در سیستان و بلوچستان را دارد. شما هم می توانید قدمی بردارید...
http://koodakancharity.ir/charity