بیمه بدنه بیمه ایران

در توضیحات ارائه داده شد در بخش بیمه اتومبیل بیمه ایران این بیمه نامه از دو بخش بیمه شخص ثالث و راننده و بیمه بدنه تشکیل در این بخش پوششهای اصلی و خطرهای تبعی بیمه بدنه بیمه ایران را در سایت بیمه ایرانی به تفصیل توضیح خواهیم داد.
بیمه بدنه بیمه ایران:

نیک می دانیم که گروه بیمه بدنه اتومبیل از جمله بیمه های اموال است که ، جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث مالی رانندگی از جمله حادثه کلی و جزئی، تصادف ، آتش‌سوزی و سرقت کلی و جزئی ، به اتومبیل مورد بیمه می‌باشد. علاوه بر موارد فوق پوششهای تکمیلی و طبق اصل جانشینی دفاع از حقوق بیمه‌گزار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، نیز قابل بیمه شدن می‌باشد