شرایط استخدام پلیس زن

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۸، به دلیل ضرورت و نیاز به حضور افسران پلیس زن در برخی فعالیت ها، اقدام به جذب و استخدام افسران زن نموده است.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/