گلدن استیت وریرز - ایندیانا پیسرز / 28 ژانویه 2019

فول گیم گلدن استیت وریرز - ایندیانا پیسرز / 28 ژانویه 2019