کیسه کلستومی چیست؟

کیسه کلستومی، که به آن کیسه استوما یا کیسه استومی نیز گفته می شود، یک کیسه کوچک ضد آب است که برای جمع آوری مدفوع از بدن استفاده می شود.
در طی یک عمل جراحی که به کلستومی معروف است، دهانه ای به نام استوما یا استومی بین روده بزرگ (کولون) و دیواره شکم ایجاد می شود. این اجازه می دهد تا مواد زائد از طریق دهانه دیواره شکم دفع شوند تا از طریق روده بزرگ از طریق راست روده و مقعد. مدفوع و سایر مواد زائد در کیسه قابل تخلیه هستند سپس می توان آنها را در فواصل منظم تخلیه کرد.
https://sabzcell.com/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/