پایان تولید انبوه واکسن ایرانی در اواخر خرداد

تولید انبوه واکسن ایرانی در اواخر خرداد پایان می‌یابد