فلزیاب فرکانسی موقعیت میدان الکتریکی

فلزیاب فرکانسی که از اصول رادار تبعیت مینماید میتواند موقعیت میدان الکتریکی که با تغییرات اندازه و موقعیت بار الکتریکی موج الکتر ومغناطیس و تشعشع و انرژی را برای فرکانس شکل می دهد به نسبت نوع ان فلز یا طلا تشخیص داده و تفکیک نماید
عامل شکل گیری از وضعیت بار الکتریکی الکترون اهداف یا فلزات یا طلا میتواند تشعشع و انرژی حاصله برای فرکانس را ایجاد نماید و فلزیاب فرکانسی با تعیین عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT بازتاب تشعشع و انرژی فلزات یا طلا را دریافت نموده و به نسبت تغییرات پدید امده توسط ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم به ان هدف یا طلا یا فلز مورد نظر واکنش نشان می دهد