فرقه ها و عرفانهاي نو ظهور

????
فرقه‌هایی نوظهور

????

فرقه ها و عرفان های جدید با این ادعا که آنها راه اصلی را شناخته اند و می‌توانند مردم را هدایت کنند تشکیل می شود. روسای این فرقه ها برای آموزش اقدام به دریافت پول می‌کنند تا جایی که بعضی از این افراد بعد از اعتماد کامل به فرقه تمام سرمایه خود را از دست داده اند. بعضی از این فرقه‌ها به جز پول، اعتقاد مردم را هم نشانه گرفته اند و به مخالفت با احکام می‌پردازند. این فرقه‌ها درچند سال اخیر با قدرت در شبکه‌های مجازی حضور پیدا کرده اند و با رشد قارچ گونه خود اقدام به عضو گیری می‌کنند.

#فرقه_های_نوظهور #عرفانهای_نوظهور #شبکه_مجازی#جامعه_شناسی#روانشناسی#اعتقاد_مردم#فرقه_تبهکار
#باورهای_غلط #آسیبهایاجتماعی #آسیب_شناسی_روانی
#جامعه#سلامت#روانشناسی#اجتماع
#گوشه_چشم#عرفان
@goosheyecheshm