فلزیاب پاسخ فرکانس

فلزیاب پاسخ فرکانس
فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی بعد از انتشار فرکانس در صحنه کار عامل واکنش همه منابع و فلزات و رساناها و غیر رساناها میگردد و فرکانس منتشر شده در موقعیتی که با طلا یا فلز مورد نظر یا هدف تعیین شده در عدد وی دی ای VDI ارتباط برقرارمینماید وضعیت انرژی حاصله را در جریان سطح الکتریکی و امواج الکترو مغناطیس هدف افزایش داده شده و همین افزایش موجب حرکت با سرعت و نظم بیشتر به نسبت جهت فلزیاب یا رادار زمینی دستی میگردد و خود این نوع واکنش فلزات یا جریانات که موقعیت ان الکترو استاتیک است توان تشخیص و تفکیک را در جهت پاسخ افزایش می دهد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34