فرمول تولید محتوا

با این فرمول یا چک لیستی که بهتون آموزش دادم دیگه هیچ دغدغه برای تولید محتوا ندارید.
دیگه چه دغدغه ای دیگه‌ای داری کامنت کن.
پدیدآور: علیرضا بهادری