سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی---
https://download-thesis.com/product/%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4/