خاطرات علی کریمی و خداداد از مرحوم میناوند

گپ و گفت علی کریمی و خداداد عزیزی و مهرداد میناوند در برنامه تلویزیونی