کودکانی که کوله‌بر آب شدند

نبودن راه و اینترنت و آنتن‌دهی نامناسب تلفن همراه از یک سو و بحران کمبود آب و کمبود آب لوله‌کشی در برخی مناطق روستایی بخش بم‌پشت سراوان (سیستان وبلوچستان) از سوی دیگر باعث شده کودکان روستا‌ها به جای بازی کودکانه، با فاصله زیاد و روی تپه‌ها کوله‌بر آب شوند. روستای «جمیلی» که آب لوله‌کشی ندارد و روستای «میدان» که لوله‌کشی دارد، ولی آب ندارد را می‌بینید.