نحوه نصب صحیح سرامیک کف

کلیپ فوق نحوه نصب صحیح سرامیک کف را نمایش می دهد.
تامین صفر تا صد سازه با "یک دو سه سازه"
(http://yon.ir/eP7y5)[سرامیک]