دوره آموزشی نیروی انتظامی چگونه است؟

دوره آموزشی نیروی انتظامی که توسط این یگان خدمتی برگزار میشود معمولا دوره ای دو ماهه است که طی آن سربازان وظیفه، مهارت های رزمی و نظامی لازم را فرامیگیرند

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/